Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Z wymienionych czynników, nie wyczerpujących zresztą jeszcze całości zagadnienia, wynika jasno trudność opracowania ścisłego wzoru do obliczania wydajności pieca obrotowego. Z tego też powodu w praktyce dla przybliżonego określenia wydajności pieców obrotowych zachodzi konieczność posługiwania się uproszczonymi wzorami empirycznymi, których wiele można znaleźć w literaturze fachowej, Stosunkowo dobre wyniki daje wzór Chodorowa, opracowany dla pieców pracujących metodą mokrą Orientacyjną wydajność pieca obrotowego można również w prosty sposób obliczyć, posługując się danymi , w której podana jest jednostkowa wydajność w T/m 3 w ciągu 24 godz. dla pieców o różnej objętości. Tabela ta opracowana została przez cementowników radzieckich na podstawie doświadczań z, praktyki ruchowej. Dla obliczenia wydajności dobowej pieca wystarczy po prostu pomnożyć odpowiednią wartość wydajności jednostkowej przez objętość pieca, mierzoną po wewnętrznej powierzchni jego stalowego korpusu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Zwiększenie średnicy pieca czy to w strefie spiekania, czy też suszenia lub kalcynacji, wpływa na zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gazów a wypalanym materiałem, co z kolei powoduje polepszenie się sprawności pieca i wzrost jego wydajności. Wzór najnowocześniejszego dużego pieca obrotowego według projektu polskich konstruktorów z Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn. Piec ten ma wymiary cp 3,6/3,3/3,6 X 150 m i może osiągnąć wydajność około 500 T klinkieru na dobę. Jak widać z rysunku, oddział przygotowywania pyłu węglowego wyposażony jest w agregat susząco-mielący bezpośrednio sprzężony z piecem i ogrzewany gorącym powietrzem pobieranym z głowicy pieca. Opis poszczególnych elementów instalacji piecowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

W szczególności należy starać się o to, aby w czasie pracy pieca . r zawartość CaC03 w mieszaninie surowcowej nie różniła się od ustalonej chla danego gatunku klinkieru więcej niż o ± 0,2%, gdyż przy przekroczeniu tej granicy zachodzi obawa albo nadmiernego spieczenia klinkieru, albo powstania niedopału. Nadmierne spieczenie klinkieru, powstające przy niezmniejszeniu się zawartości CaC03 w mieszaninie surowcowej, prowadzi do tworzenia się brył i spieków, a w krańcowym przypadku do oblepiania się wewnętrznej powierzchni pieca roztopienym materiałem. Na odwrót, wzrost zawartości CaC03 ponad ustaloną normę czyni mieszaninę surowcową trudniej topliwą, 6. 0 przy nie zmienionej temperaturze, wnętrza pieca uniemożliwia powstawanie prawidłowych minerałów klinkieru, Równie ważne jest przy mokrej metodzie produkcji utrzymywanie zawartości wody w szlamie na tym samym poziomie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Stopień zmielenia surowców musi być również stale jednakowy, gdyż ma on bezpośredni wpływ ma proces tworzenia się minerałów klinkieru i jego wahania powodują nierównomierność jakości klinkieru i cementu. Gatunek, jakość i . stopień zmielenia węgla również nie powinny ulegać częstym i przypadkowym zmianom, gdyż prowadza to do częstych, a nieprzewidzianych zakłóceń warunków spalania paliwa, w konsekwencji czego wzrasta zużycie węgla,zmieniają się w sposób przypadkowy położenie i długość strefy spiekania, co bardzo ujemnie odbija się ma wykładzinie ogniotrwałej, a w ostatecznym wyniku zmniejsza się wydajność pieca i pogarsza jakość klinkieru. Bardzo ważne jest dla zachowania dobrych warunków spalania paliwa, aby każdej zmianie ilości pyłu węglowego wprowadzanego do pieca towarzyszyła odpowiednia zmiana ilości zasysanego powietrza, uzyskiwana przez odpowiednie nastawianie przepustnicy w kanale kominowym lub, jeżeli piec pracuje na sztucznym ciągu, ,przez zmianę liczby obrotów ekshaustora. Specjalnie groźne niebezpieczeństwo dla normalnej pracy pieca obrotowego stanowią tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Powstający w piecu pierścień zmniejsza jego czynny przekrój, przez co utrudnia przepływ gazów spalinowych i zmusza do zmniejszenia ilości pyłu węglowego wprowadzonego przez dyszę. Ponadto ruch materiału przez piec zostaje zahamowany i w miejscu utworzenia się pierścienia następuje spiętrzenie materiału, sprzyjające dalszemu narastaniu pierścienia. Normalny bieg pieca zostaje oczywiście przy tym zakłócony, a jego wydajność gwałtownie maleje. W krańcowym wypadku pierścień do tego stopnia może zasklepić piec, że zachodzi konieczność zatrzymania pieca i po jego ostygnięciu wyrąbania pierścienia ręcznie łomami. Walka z pierścieniami prowadzona jest zasadniczo dwoma sposobami: przez zabiegi profilaktyczne nie dopuszczające do tworzenia się pierścieni i jeżeli pierścień zaczyna się już tworzyć, przez jego likwidację. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Przez odpalenie pierścienia na skutek odpowiednich zmian ustawienia dyszy palnikowej. c, Przez mechaniczne wzbicie pierścienia długimi drągami stalowymi. Stosowane niekiedy w praktyce przechładzania pierścienia strumieniem wody powinno być absolutnie zabronione ponieważ zabieg ten połączony jest z ryzykiem powstania eksplozji, a poza tym działa niszcząco na ogniotrwałą wykładzinę pieca. Ażeby proces wypalania klinkieru mógł. przebiegać prawidłowo i zgodnie z wymaganiami instrukcji technologicznej, każdy piec obrotowy musi być wyposażony w odpowiednią aparaturę pomiarowo-kontrolną, za pomocą której palacz śledzi pracę pieca i utrzymuje jego podstawowe parametry w ustalonych granicach. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Urządzenie do pomiaru ilości pyłu węglowego wprowadzanego do pieca, np. licznik sprzężony ze ślimakami dozującymi pył do pieca. c. Aparat do pomiaru ilości powietrza wtłaczanego przez wentylator piecowy. np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Waga zwykła pięciokilogramowa, kalibrowane naczynie o pojemności 1 l oraz komplet sit do oznaczania ciężaru nasypowego klinkieru. Podany wyżej zestaw aparatury pomiarowo-kontrolnej stanowi normalne, ruchowe wyposażenie pieca obrotowego. Przy wykonywaniu specjalnych pomiarów badawczych wprowadza się szereg dodatkowych aparatów, jak: pirometry do mierzenia temperatury płaszcza pieca, pirometry do pomiaru temperatury wykładziny ogniotrwałej, aparaty do mierzenia stanu zapylenia gazów odlotowych itp. W nowoczesnych cementowniach wskaźniki wszystkich aparatów pomiarowo-kontrolnych umieszczone są na wspólnej tablicy, przy której znajduje się pulpit do zdalnego stanowią procesem wypalania. W ostatnich latach w wielu krajach czynione są próby dokonania całkowitej automatyzacji pracy pieca obrotowego w celu wyeliminowania zakłóceń w procesie wypalania mogących powstać na skutek nieuwagi lub niedostatecznych kwalifikacji palacza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

OBLICZANIE STATYCZNE KANAŁOW Obliczanie statyczne kanałów o przekroju kołowym może być wykonane m: in. sposobem podanym przez Malquardta. Obciążenie ruchome Gp może być długotrwałe, np. stos cegieł, kamieni itp. , bądź też krótkotrwałe, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘sbl zakrzewo’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Wskazane jest umieszczenie dna kanałów bocznych na wysokości zwierciadła wody w kolektorach. Jeżeli rozporządzalny spadek na to nie pozwala, wylot kanału bocznego projektować należy tak, aby zwierciadło wody było co najmniej na jednym poziomie. Położenie kanału w przekroju ulicy nie może kolidować z przewodami gazowymi znajdującymi się pod chodnikami oraz z przewodami wodociągowymi. Kanały umieszcza się z zasady w osi ulicy. W przypadku bardzo szerokich ulic, gdy zakłada się dwa kanały lub gdy tylko jedna strona jest zabudowana (np. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries