Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘norma murowa’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Z wymienionych czynników, nie wyczerpujących zresztą jeszcze całości zagadnienia, wynika jasno trudność opracowania ścisłego wzoru do obliczania wydajności pieca obrotowego. Z tego też powodu w praktyce dla przybliżonego określenia wydajności pieców obrotowych zachodzi konieczność posługiwania się uproszczonymi wzorami empirycznymi, których wiele można znaleźć w literaturze fachowej, Stosunkowo dobre wyniki daje wzór Chodorowa, opracowany dla pieców pracujących metodą mokrą Orientacyjną wydajność pieca obrotowego można również w prosty sposób obliczyć, posługując się danymi , w której podana jest jednostkowa wydajność w T/m 3 w ciągu 24 godz. dla pieców o różnej objętości. Tabela ta opracowana została przez cementowników radzieckich na podstawie doświadczań z, praktyki ruchowej. Dla obliczenia wydajności dobowej pieca wystarczy po prostu pomnożyć odpowiednią wartość wydajności jednostkowej przez objętość pieca, mierzoną po wewnętrznej powierzchni jego stalowego korpusu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘norma murowa’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Zwiększenie średnicy pieca czy to w strefie spiekania, czy też suszenia lub kalcynacji, wpływa na zwiększenie powierzchni wymiany ciepła pomiędzy strumieniem gazów a wypalanym materiałem, co z kolei powoduje polepszenie się sprawności pieca i wzrost jego wydajności. Wzór najnowocześniejszego dużego pieca obrotowego według projektu polskich konstruktorów z Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn. Piec ten ma wymiary cp 3,6/3,3/3,6 X 150 m i może osiągnąć wydajność około 500 T klinkieru na dobę. Jak widać z rysunku, oddział przygotowywania pyłu węglowego wyposażony jest w agregat susząco-mielący bezpośrednio sprzężony z piecem i ogrzewany gorącym powietrzem pobieranym z głowicy pieca. Opis poszczególnych elementów instalacji piecowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘norma murowa’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

W szczególności należy starać się o to, aby w czasie pracy pieca . r zawartość CaC03 w mieszaninie surowcowej nie różniła się od ustalonej chla danego gatunku klinkieru więcej niż o ± 0,2%, gdyż przy przekroczeniu tej granicy zachodzi obawa albo nadmiernego spieczenia klinkieru, albo powstania niedopału. Nadmierne spieczenie klinkieru, powstające przy niezmniejszeniu się zawartości CaC03 w mieszaninie surowcowej, prowadzi do tworzenia się brył i spieków, a w krańcowym przypadku do oblepiania się wewnętrznej powierzchni pieca roztopienym materiałem. Na odwrót, wzrost zawartości CaC03 ponad ustaloną normę czyni mieszaninę surowcową trudniej topliwą, 6. 0 przy nie zmienionej temperaturze, wnętrza pieca uniemożliwia powstawanie prawidłowych minerałów klinkieru, Równie ważne jest przy mokrej metodzie produkcji utrzymywanie zawartości wody w szlamie na tym samym poziomie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘norma murowa’

Piec obrotowy

Posted in Uncategorized  by admin
November 16th, 2018

Stopień zmielenia surowców musi być również stale jednakowy, gdyż ma on bezpośredni wpływ ma proces tworzenia się minerałów klinkieru i jego wahania powodują nierównomierność jakości klinkieru i cementu. Gatunek, jakość i . stopień zmielenia węgla również nie powinny ulegać częstym i przypadkowym zmianom, gdyż prowadza to do częstych, a nieprzewidzianych zakłóceń warunków spalania paliwa, w konsekwencji czego wzrasta zużycie węgla,zmieniają się w sposób przypadkowy położenie i długość strefy spiekania, co bardzo ujemnie odbija się ma wykładzinie ogniotrwałej, a w ostatecznym wyniku zmniejsza się wydajność pieca i pogarsza jakość klinkieru. Bardzo ważne jest dla zachowania dobrych warunków spalania paliwa, aby każdej zmianie ilości pyłu węglowego wprowadzanego do pieca towarzyszyła odpowiednia zmiana ilości zasysanego powietrza, uzyskiwana przez odpowiednie nastawianie przepustnicy w kanale kominowym lub, jeżeli piec pracuje na sztucznym ciągu, ,przez zmianę liczby obrotów ekshaustora. Specjalnie groźne niebezpieczeństwo dla normalnej pracy pieca obrotowego stanowią tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries