Meble Kuchenne
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

W oparciu o schematy elektrotechniczne powstała jednolita metoda oznaczeń w schematach większych urządzeń parowych. Schemat jest tak ułożony, że poziome linie odpowiadają równej entalpii czynnika, a entalpia ta zmniejsza się, licząc od góry w dół rysunku. Kierunek obiegu czynnika grzejnego jest zgodny z ruchem wskazówek ze- gara, kocioł zatem umieszcza się zawsze w górnym lewym rogu rysunku, kondensator zaś lub odbiornik ciepła w prawym dolnym rogu. Rysując schemat, należy ograniczyć się do najważniejszych aparatów i przewodów, a z kilku podobnych elementów zaznaczyć tylko jeden, bo tylko w ten sposób zachowa się przejrzystość zachodzących zależności. W żadnym przypadku schemat nie może zastępować planu przewodów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wskutek przebiegów procesów fizjologicznych, człowiek oddaje stale do otaczającego go powietrza ciepło, dwutlenek węgla, parę wodną oraz substancje pachnące i cuchnące. Jeśli w pomieszczeniu, w którym przebywa wielu ludzi, trzeba uniknąć wzrostu zanieczyszczeń powietrza gazami lub parami (niekorzystnych ze względów higienicznych), wówczas pomieszczenie to należy wentylować, zapewniając nawiew świeżego powietrza w dostatecznej ilości, W związku z tym – pomieszczenia, w których zanieczyszczenie powietrza jest wywołane przeważnie przez przebywających tam ludzi, będą określane jako pomieszczenia dla ludzi w przeciwieństwie do pomieszczeń przemysłowych, gdzie większe znaczenie ma zanieczyszczenie powietrza wywołane procesami produkcyjnymi. W pomieszczeniach dla ludzi ilość powietrza dopływowego określa się w zależności od liczby osób znajdujących się jednocześnie w po- mieszczeniu. Minimalne ilości powietrza zewnętrznego doprowadzane do pomieszczenia na godzinę i na osobę określa się wg wytycznych VDI . – dla pomieszczeń z zakazem palenia tytoniu 20 m3/h na osobę, – w pomieszczeniach, w których wolno palić 30 mś/h na osobę, W przypadku wyczuwalnego zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego szczególnie szkodliwymi dla zdrowia gazami, można zmniejszyć ilość powietrza zewnętrznego do 10 m na osobę i godzinę, jeśli powietrze zewnętrzne będzie odpowiednio przygotowane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Wymiana powietrza między pomieszczeniem wentylowanym a pomieszczeniem ubocznym – albo między pomieszczeniem a atmosferą – jest możliwa tylko wtedy, jeżeli istnieje między nimi różnica ciśnień. Różnica ciśnień powstaje wskutek różnic temperatur powietrza w obu pomieszczeniach (działanie komina), przez napór wiatru albo wskutek sprężania za pomocą wentylatora. Dla wytworzenia przepływu powietrza musi zatem działać przynajmniej jedna z tych przyczyn. Do przetłoczenia wymaganej ilości powietrza nie wystarcza jednak sama różnica ciśnień; muszą również istnieć dostatecznie duże i swobodne drogi dla jego przepływu. Dotyczy to zarówno nawiewania jak i wywiewania powietrza. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Utrzymanie założonej temperatury powietrza W tym przypadku przyjęto, że wskutek silnych źródeł ciepła, np. pieców przemysłowych, należy oczekiwać przegrzania pomieszczenia. Przegrzaniu trzeba przeciwdziałać przez dostateczną wymianę powietrza . Bilans cieplny pomieszczenia przedstawia się wtedy w następujący sposób. Wydajność wszystkich źródeł ciepła powiększona o entalpię powietrza nawiewanego musi być równa stratom ciepła przez otaczające ściany, zwiększonym o entalpię powietrza wywiewanego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rodzaj i budowa urządzeń do zasilania pieca mieszaniną surowcową zależy w sposób zasadniczy -od metody produkcji. Przy mokrej metodzie produkcji w starszych cementowniach szlam podawany był da pieca zwykłą rurą połączoną z małym zbiornikiem przelewowym, do którego szlam pompowany był ze zbiorników wyrównawczych , Rys. 4-67. Zbiornik pomiarowo- -kontrolny do szlamu Zbiornik przelewowy ustawiony był bezpośrednio nad piecem, a nadmiar szlamu spływał oddzielnym przewodem z powrotem do zbiorników rezerwowych. Ilość szlamu regulowano za pomocą zaworu wmontowanego w rurę tuż nad piecem. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Czerpaki obracają się z określoną liczbą obrotów wewnątrz zbiornika , w którym szlam utrzymywany jest na stałym poziomie dzięki zastosowaniu otworu przelewowego . Dopływ szlamu odbywa się przez wlot . W czasie obrotu czerpaki napełniają się stale jednakową ilością szlemu, który następnie wylewa się do rury odprowadzającej go do pieca. Regulacja ilości szlamu wprowadzanego do pieca w jednostce czasu odbywa się przez zmianę liczby obrotów silnika napędowego, a całkowity rozchód szlamu w określonym odcinku czasu może być mierzony za pomocą zwykłego liczydła liczby obrotów wyskalowanego np. w m 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Typowe urządzenie do zasilania pieca obrotowego pyłem węglowym . Urządzenie to składa się ze stalowego zbiornika , do którego pył węglowy doprowadzany jest przenośnikiem ślimakowym . Pod zbiorkiem mieszczącym zapas pyłu wystarczający na 4-6 godzin pracy pieca zmontowane są zwykle drwa lub nawet trzy równoległe przenośniki ślimakowe , pobierające pył węglowy ze zbiornika i wprowadzające go do obrotowego pyłem węglowym przewodu tłocznego , wentylatora piecowego . Przenośniki te w odróżnieniu cd zwykłych przenośników ślimakowych mają zamiast koryta rurę żeliwną, która w czasie pracy jest całkowicie zapełniona transportowanym pyłem. Regulację zgrubną ilości pyłu wprowadzanego do pieca uzyskuje się przez uruchamianie jednego, dwóch lub wszystkich trzech zasilaczy ślimakowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dysze takie budowane są również z podwójnymi ściankami. Główny strumień powietrza niosący pył węglowy przepływa wówczas przez rurę wewnętrzną natomiast przez przestrzeń pomiędzy rurą wewnętrzną a zewnętrzną przetłaczany jest dodatkowo strumień czystego; zimnego powietrza, które chroni rurę wewnętrzną przed niszczącym działaniem wysokiej temperatury a równocześnie ułatwia regulację długości płomienia w piecu. Urządzenia do wytwarzania podciśnienia w piecach obrotowych dzielą się na dwie grupy: 1) urządzenia wytwarzające ciąg naturalny, czyli kominy, 2) urządzenia wytwarzające ciąg sztuczny, czyli ekshaustory. W starych cementowniach piece obrotowe pracowały wyłącznie na ciągu naturalnym i były wyposażone w kominy murowane wysokości 40 -:- 70 m. Pomiędzy piecem a kominem budowano zwykle komorę pyłową, której zadaniem było wytrącanie ze strumienia gazów odlotowych porwanego przez te gazy pyłu z pieca obrotowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Dla wód deszczowych stosowane są również przekroje paraboliczne lub zbliżone do prostokątnych. Do budowy kanałów w osiedlach wiejskich stosuje się najczęściej rury o przekroju kołowym i jajowym: kamionkowe, betonowe, w przypadku większych przekrojów – żelbetowe. Ściany-kanałów powinny być odporne na mechaniczne i chemiczne działanie przepływających ścieków, bowiem zawarty w ściekach piasek ściera dno kanału; ścieki przemysłowe mają często odczyn silnie kwaśny bądź. też zasadowy; poza tym mogą mieć temperaturę do 40 C. Rury żeliwne. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘hoger lubliniec’

SCHEMATY POŁĄCZEŃ CIEPLNYCH

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Rury betonowe łączone są zazwyczaj na przylgę , niekiedy na kielichy, przy czym odstęp między ścianką rury a kielichem powinien wynosić co najmniej 10-14 mm. Uszczelnienie połączeń kielichowych wykonuje się za pomocą sznura smołowego i kitu asfaltowego lub zaprawy cementowej. Ponadto stosowane są połączenia mankietowe. Rury żelbetowe zbrojone pojedynczo lub podwójnie (spiralnie) wykonywane są w odcinkach 2,0-5,0 m. Połączenia kielichowe bądź mankietowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries